STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJEPrzewodnik Internetowy Edukacja dla Tolerancji.

Przewodnik Internetowy Edukacja dla Tolerancji.

We współpracy z OBWE (OSCE/ODHIR) powstał, jeszcze w ramach działalności Pracowni Badań Holokaustu, Przewodnik Internetowy „Edukacja dla Tolerancji” zawierający opisy ponad 300 instytucji zajmujących się problematyką: edukacji dla tolerancji, wolności religii i wyznania, praw człowieka, mniejszości, edukacji międzykulturowej, społeczeństwa obywatelskiego, antysemityzmu, Holokaustu, rasizmu, dialogu międzyreligijnego, konfliktów, pomocy humanitarnej, równości płci, Romów i Sinti.

http://tolerance.research.uj.edu.pl/

Celem Przewodnika jest pomoc osobom i instytucjom współtworzącym politykę edukacyjną, a także odpowiedzialnym za działania na rzecz uczenia tolerancji w kontekście wolności religii i wyznania w szkolnictwie, w celu zapobiegania konfliktom na tle etnicznym i religijnym w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przewodnik ma ułatwić nauczycielom i studentom (przyszłym nauczycielom) dostęp do środków dydaktycznych pomocnych w kształtowaniu postaw otwartości i szacunku dla innych tak w szkole, jak i poza nią.

Kolejnym celem jest dostarczenie metod i rozwiązań pedagogicznych, które przeniesione na grunt szkoły, przyczynią się do przezwyciężenia nieprawdziwego i często funkcjonującego na zasadzie kliszy, wizerunku osób należących do odmiennych grup religijnych, narodowościowych czy etnicznych. Przewodnik udostępnia osobom działającym na polu edukacji w Europie i w Azji szerokie spektrum metod i rozwiązań przydatnych w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, uprzedzeń i przejawów dyskryminacji, które mogą wystąpić w ich krajach. Stworzenie Przewodnika Internetowego dostępnego dla wszystkich zajmujących się uczeniem tolerancji w odniesieniu do religii i wyznania jest pierwszym krokiem ku informowaniu zainteresowanych tą problematyką przedstawicieli organizacji państwowych, organizacji pozarządowych oraz poszczególnych nauczycieli o przykładach dobrych rozwiązań, jakie udało się znaleźć w tej kwestii w różnych częściach świata.

Strony funkcjonują głównie jako przewodnik po organizacjach działających na całym świecie, zawierają opis ich działalności, po to, aby osoby zajmujące się szeroko rozumianą edukacją miały ułatwiony dostęp do rozmaitych narzędzi dydaktycznych. Przykłady rozwiązań proponowanych i wprowadzonych w innych krajach, które znajdują się na stronach przewodnika, sprawią być może, iż odegra on pozytywną rolę w procesie demokratyzacji szkolnictwa; z jednej strony przyczyniając się do wzmocnienia roli nauczyciela i ucznia w procesie dydaktycznym, z drugiej zachęcając nauczycieli do wprowadzania nowych treści i metod nauczania. CBH UJ stale rozbudowuje Przewodnik i planuje kolejną, poszerzoną edycję Przewodnika na CD.