STRONA GŁÓWNARADA NAUKOWA

Rada Naukowa

  • Drukuj

Rada Naukowa Centrum Badań Holokaustu UJ została powołana dnia 2.01.2008 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ decyzją JM Rektora UJ Profesora dr hab. Karola Musioła. W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (Przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Mania (Prorektor UJ ds. dydaktyki), prof. dr hab. med. Wojciech Nowak (Prorektor UJ ds. Collegium Medicum), prof. dr hab. Michał du Vall (Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych), prof. dr hab. Zdzisław Mach (Dyrektor Instytutu Europeistyki), prof. dr hab. Czesław Porębski (Przedstawiciel Instytutu Europeistyki), prof. dr hab. Jacek Purchla ( Profesor Instytutu Europeistyki UJ, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury), prof. dr hab. Jan Woleński (Przedstawiciel Wydziału Filozoficznego UJ), dr hab. Michał Galas (Przedstawiciel Wydziału Historycznego), dr Magdalena Góra (Przedstawicielka Instytutu Europeistyki), oraz dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (Dyrektorka Centrum Badań Holokaustu).

Wiesław Kozub-Ciembroniewicz

Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Współczesnych Doktryn Politycznych. Od 2008 profesor zwyczajny na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: doktryny prawno-polityczne Włoch, Austrii oraz Niemiec. Przewodniczący Grupy Polskiej Instituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Holokaustu na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych w UJ, członek Rady Programowej w: „Politeja”, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ; oraz „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Pełni funkcję Prezesa Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” (od 2008 r.).
Publikacje: Socjaldemokracja w Austrii Współczesnej 1945-1966 (1982), Austria a Polska w konserwatyzmie Antoniego Zygmunta Helcla 1846-1865 (1986), Doktryny Włoskiego Faszyzmu i Antyfaszyzmu w latach 1922-1939 (1992) za którą otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, w dziedzinie nauk politycznych (1992), Konrad Adenauer. Personalizm i tradycjonalizm (2000), Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy (wraz z Markiem Bankowiczem; 2007), Totalitaryzmy XX wieku. Idee Instytucje Interpretacje współredaktor tomu wraz z Hanną Kowalską-Stus, Bogdanem Szlachtą, Małgorzatą Kiwior-Filo, oraz autor zamieszczonego w tomie tekstu zat.: „Bolszewizm, faszyzm włoski, narodowy socjalizm w polskiej historiografii (wybór analiz i interpretacji)” (2010) oraz liczne rozprawy i artykuły naukowe poświęcone totalitaryzmowi: bolszewizm, faszyzm włoski, hitleryzm w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Acta Universitatis Wratislaviensis. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.), Medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego PLUS RATIO QUAM VIS, (2007), Odznaką Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa (2009).

Andrzej Mania


Andrzej Mania
, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie prorektor UJ ds. dydaktyki (kadencja 2008-2012). Na Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił szereg funkcji: był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. studiów stacjonarnych, dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UJ, organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dyrektorem Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Od kilkunastu lat kierownik Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej, od 1993 także Katedry Amerykanistyki UJ, ponadto przez kilkanaście lat był kierownikiem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu amerykanistyki. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, a także Komisji Nauk Politycznych PAN i Komisji Nauk Historycznych PAN w Krakowie. Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej I i II kadencji oraz wiceprzewodniczący PKA. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uczył i prowadził badania wielu uniwersytetach w tym w: University of Rochester, State University of New York w Bufallo. Ponadto jest m. in. fellow of the Norwegian Nobel Institute oraz Smithsonian Institution. Członek Lions Club „Kraków – Stare Miasto” (prezydent Klubu w latach 1996-1997). Publikacje: osiem monografii dotyczących historii i polityki USA oraz historii stosunków międzynarodowych. Ostatnio wydana monografia: Departament of State 1789 – 1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA (Kraków, 2011). Wydawca i współtwórca kilkunastu prac zbiorowych. Redaktor serii Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor czasopisma naukowego "Ad Americam. Journal of American Studies".

Michał du Vall


Michał du Vall
, ur. w 1952 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975), doktor nauk prawnych (1983 – UJ), doktor habilitowany nauk prawnych (1991 – UJ). W roku 2009 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Najważniejsze z pełnionych przez niego funkcji na UJ to: Sekretarz Naukowy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ (1983-1991), Prodziekan (1996-2002), a następnie Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (2002-2008); w kadencji 2008-2012 jest Prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.
Zainteresowania naukowe prof. M. du Valla koncentrują się na problematyce prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji. Jest autorem (lub współautorem) przeszło 200 publikacji z tego zakresu. Książka Prawo własności przemysłowej (współaut.: E. Nowińska, U. Promińska) została wydana pięciokrotnie, a Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (współaut.: E. Nowińska) – siedmiokrotnie. W 2008 r. opublikował obszerną książkę Prawo patentowe, stanowiącą niejako podsumowanie jego dorobku z zakresu objętego tytułem.
Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji i Włoszech.
Kierował projektami badawczymi, w tym trzyletnim IPR-Helpdesk w ramach którego była świadczona (przy użyciu sieci Internet) pomoc prawna dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół wyższych z zakresu własności intelektualnej.
Był ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego.
Brał czynny udział w dostosowaniu polskiego prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do standardów wspólnotowych. Był współautorem projektów ustaw, a także opiniował projekty aktów prawnych na różnym szczeblu prac legislacyjnych.

Wojciech Nowak


Wojciech Nowak
, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny w Collegium Medicum, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (od 2008 roku), kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej (od 2009 roku). W Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Lekarskiego do spraw studiów klinicznych (1999-2002 i 2002-2005), kierownika Katedry Anatomii (2004-2008), profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Chirurgii Ogólnej (2004-2009), profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Chirurgii Ogólnej (2004-2009), dziekana Wydziału Lekarskiego (2005-2008). Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2003-2008. Członek następujących stowarzyszeń i organizacji: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, European Society of Endocrine Surgery. Zainteresowania badawcze: chirurgia endokrynologiczna, ultrasonografia w chirurgii, chirurgiczne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego, problematyka raka piersi. Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji, a także współautor 3 monografii.

Bogdan Szlachta


Bogdan Szlachta
, profesor nauk humanistycznych, dr habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Obecnie dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (kadencja w latach 2008-2012). Autor siedmiu monografii, w tym między innymi: Ład – Kościół – Naród. Filozofia i myśl polityczna polskich ultramontanów w latach 1834-1883 (1996), Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce (1998), Z dziejów polskiego konserwatyzmu (2000) i zbiorów esejów Wokół katolickiej myśli politycznej (2007), Szkice o konserwatyzmie (2008), kilkuset artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych. Redaktor Słownika społecznego (2004) i kilku tomów wydanych w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, współautor Encyklopedii politycznej, redaktor naczelny "Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ".

Zdzisław Mach


Zdzisław Mach
, profesor socjologii i antropologii społecznej, dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Były członek Rady do spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz zespołu doradców Głównego Negocjatora Rządu RP do spraw Członkostwa w UE. Prowadzi badania naukowe i wykłady w licznych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą. Autor ponad stu artykułów naukowych, szeregu książek – między innymi: Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej (1989), Symbols, Conflict and Identity (1993), Niechciane miasta (1998). Redaktor wielu publikacji o charakterze naukowym, na przykład: Sytuacja mniejszościowa i tożsamość (wraz z A. Paluchem; 1992), Eastern European Societes of the Threshold of Change (wraz z J. Szmatką i J. Muchą; 1993), European Enlargment and Identity (wraz z D. Niedźwiedzkim; 1997), Religion and Politics: East – West Contrasts from Contemporary Europe (wraz z T. Inglis’em i R. Mazankiem; 2000), Polska lokalna wobec integracji europejskiej (wraz z D. Niedźwiedzkim; 2001, 2002), O Krakowie raz jeszcze: szkice do portretu miasta (wraz z K. Frysztackim; 2008), Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe (wraz z M.Górą i K.Zielińską, 2012).

Czesła Porębski


Czesław Porębski
, filozof, prawnik, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, od początku jej istnienia. W latach 1999-2004 profesor Internationale Akademie fuer Philosophie w Liechtensteinie, od 2000 roku prorektor tej uczelni, od roku 1974 długoletni pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W trakcie dotychczasowej pracy wiele razy odbywał staże zagraniczne m.in. w Austrii, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Szwecji, Belgii. Wykładał też w ośrodkach zagranicznych m.in. na uniwersytetach w Trento, Grazu i Fryburgu Szwajcarskim. Zainteresowania badawcze: filozofia społeczna i polityczna, teoria wartości, etyka gospodarcza i problematyka europejska. Publikacje: Umowa społeczna w świetle teorii decyzji (1986), Na przykład Szwajcarzy... Eseje i rozmowy (1994), Polish Value Theory: Five Lectures with texts (1996), Czy etyka się opłaca? (1997), Umowa społeczna. Renesans idei (1999), O Europie i Europejczykach (2000). Tłumacz następujących dzieł: F. Brentano, O źródle poznania moralnego (1989), O. Höffe, Etyka państwa i prawa (1992), Ch. Millon – Delsol, Zasada pomocniczości (1995).

Jacek Purchla


Jacek Purchla
, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990-1991 wiceprezydent Krakowa. Od 1991 roku założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Nauk o Sztuce i Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie PAN, członek tytularny i wiceprezydent Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), członek Rady Europa Nostra w Hadze, ekspert w International Scientific Committee on the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration of Cultural Property (Komitet Teorii ICOMOS) oraz przewodniczący Rady ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjator i prowadzący badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX w., a także teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor kilkunastu pozycji książkowych oraz ponad trzystu artykułów wydanych w kilkunastu językach.

Jan Woleński


Jan Woleński
, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Institut Internationale de Philosophie, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2005-2008 prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej. Zainteresowania badawcze: epistemologia, logika, metodologia nauk oraz filozofia prawa. Autor oraz współautor 1700 publikacji, w tym 600 artykułów naukowych i 25 książek. Wśród najważniejszych publikacji znajdują się: Z zagadnień analitycznej filozofii prawa (1980), Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska (1985), Logic and philosophy in the Lvov-Warsaw school (1989), Granice niewiary (2004), Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm (2006), Szkice o kwestiach żydowskich (2011), Essays on Logic and Its Applications in Philosophy (2011).

Michał Galas


Michał Galas
, dr hab., kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, sekretarza Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności oraz członka Rady Programowej Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor licznych publikacji z zakresu historii Żydów, judaizmu oraz duchowości żydowskiej na ziemiach polskich, m.in.: Jews in Kraków. Polin Studies in Polish Jewry, vol. 23, red. Michał Galas & Antony Polonsky, Oxford 2011; współredaktor i autor haseł w : The YIVO Encyklopedia.of Jews in Eastern Europe, red. Gershon Hundert, Yale University Press 2008; Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w drugiej połowie XIX wieku, Kraków 2007; Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, red. Michał Galas & Mirosław Skrzypczyk, Kraków – Budapeszt 2008; „Światło i słońce”. Studia z dziejów chasydyzmu, red. Michał Galas, Kraków 2006; Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, red. Michał Galasa & Mirosław Skrzypczyk, Kraków 2006; Duchowość żydowska w Polsce. red. Michał Galas, Kraków 2000.
W Radzie CBH jest przedstawicielem Wydziału Historycznego UJ.

Magdalena Góra


Magdalena Góra
, dr nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi badania w Centre for European Studies na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Członek rady wydawniczej czasopisma „International Political Science Review” wydawanego przez International Political Science Association oraz redakcji czasopisma Instytutu Europeistyki UJ „Forum Europejskie”. Brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. W latach 2007-2011 prowadziła badania w ramach międzynarodowego projektu badawczego „RECON. Reconstituting democracy in Europe” finansowanego z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze: problematyka funkcjonowania demokracji w kontekście integracji europejskiej i rozszerzenia Unii Europejskiej, rola pamięci zbiorowej i procesów kształtowania tożsamości zbiorowych w kontekście integracji europejskiej, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, kwestie współczesnej polityki zagranicznej Polski oraz stosunki polsko-żydowskie i polsko-izraelskie. Publikacje: Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej 2000-2007 (wraz z Krzysztofem Bojko; 2007), “Between Old Fears and New Challenges. The Polish Debate on Europe’ (wraz z Z. Machem), w: European Stories. Intellectual Debates in Europe in National Contexts, Justine Lacroix, Kalypso Nikolaidis (red.; 2010), “Situating the demos of European integration” (wraz z Z. Machem i H.J. Trenzem), w: Rethinking democracy and the European Union, Erik O. Eriksen, John. E. Fossum (red.; 2012). Współredaktor: Democracy, State and Society. European integration in Central and Eastern Europe (wraz z K. Zielińską; 2011) oraz Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe (wraz z Z. Machem i K. Zielińską; 2012).

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs


Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
, dr nauk humanistycznych, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Realizowała badania m. in. w: Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie Cambridge, Uniwersytecie Columbia, Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Członek: Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), zespołu doradczego ds. edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji, delegacji RP w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research; 2011-2012 Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies United States Holocaust Memorial Museum. Wybrane publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo; 2003, 2004, 2005), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański; 2007), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy; 2008), The Holocaust: Voices of Scholars (red.; 2009).